รางวัลโรงเรียนเสริมสวยดีเด่น โรงเรียนเสริมสวยคุณภาพ

โรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีระบบการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับดีเด่น - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    
14 กันยายน 2554

รางวัลโรงเรียนเสริมสวยดีเด่น โรงเรียนเสริมสวยคุณภาพแห่งปี  1
รางวัลโรงเรียนเสริมสวยดีเด่น โรงเรียนเสริมสวยคุณภาพแห่งปี  2
รางวัลโรงเรียนเสริมสวยดีเด่น โรงเรียนเสริมสวยคุณภาพแห่งปี  3
รางวัลโรงเรียนเสริมสวยดีเด่น โรงเรียนเสริมสวยคุณภาพแห่งปี 4
รางวัลโรงเรียนเสริมสวยดีเด่น โรงเรียนเสริมสวยคุณภาพแห่งปี 5
รางวัลโรงเรียนเสริมสวยดีเด่น โรงเรียนเสริมสวยคุณภาพแห่งปี 6
รางวัลโรงเรียนเสริมสวยดีเด่น โรงเรียนเสริมสวยคุณภาพแห่งปี 7
รางวัลโรงเรียนเสริมสวยดีเด่น โรงเรียนเสริมสวยคุณภาพแห่งปี 8
รางวัลโรงเรียนเสริมสวยดีเด่น โรงเรียนเสริมสวยคุณภาพแห่งปี 9
รางวัลโรงเรียนเสริมสวยดีเด่น โรงเรียนเสริมสวยคุณภาพแห่งปี 10
รางวัลโรงเรียนเสริมสวยดีเด่น โรงเรียนเสริมสวยคุณภาพแห่งปี 11
รางวัลโรงเรียนเสริมสวยดีเด่น โรงเรียนเสริมสวยคุณภาพแห่งปี 12
รางวัลโรงเรียนเสริมสวยดีเด่น โรงเรียนเสริมสวยคุณภาพแห่งปี 13
admin